فعالسازی رمز اثر انگشتی

  • نحوه ی فعالسازی و تعریف اثر انگشت برای رمز های اثر انگشتی:

 

 

فردین عباسیان
ارسال دیدگاه