آموزش نحوه ی کار و تغییر رمز رمز مکانیکی(حالت تک عدد به تک عدد جدید)

  •  حالت تغییر رمز تک عدد به تک عدد جدید
فردین عباسیان
ارسال دیدگاه